O programie.

 

Program “Mieszkanie bez wkładu własnego” jest rządowym programem stworzonym w celu umożliwienia Polakom nabycia własnego mieszkania, bez konieczności posiadania wkładu własnego. Program ten jest realizowany w ramach rządowego programu “Mieszkanie Plus” i skierowany jest do osób zarabiających poniżej średniej krajowej, a także do młodych rodzin i singli.Celem programu jest zwiększenie dostępności do własnego mieszkania i wsparcie młodych rodzin i singli w zakupie własnego lokum. W ramach programu, beneficenderzy mają możliwość skorzystania z pomocy państwa w postaci kredytu hipotecznego bez wymagania wkładu własnego. Program “Mieszkanie bez wkładu własnego” jest realizowany we współpracy z bankami i instytucjami finansowymi, które udzielają kredytów hipotecznych na preferencyjnych warunkach.

 

Jaka jest procedura przystąpienia do programu?

 

Z zasady procedura zależy od banku, który będzie udzielał kredytu hipotecznego. Można założyć że jest taka sama jak przy udzieleniu kredytu z wkładem własnym. Korzystając z programu “Mieszkanie bez wkładu własnego” należy przedstawić szereg dokumentów, które świadczą o spełnieniu wszystkich warunków koniecznych do skorzystania z inicjatywy.

 

Jakie są etapy udzielania gwarancji?

 

Q&A

 

Kto może skorzystać z programu?
 

Program Mieszkanie bez wkładu własnego jest skierowany do wszystkich osób, które chcą wynająć mieszkanie lub kupić swój pierwszy dom, ale nie posiadają wystarczającego wkładu własnego. W programie uczestniczą zarówno osoby prywatne, jak i rodziny. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie określonych wymagań, takich jak wiek, dochód i stan cywilny. Szczegółowe informacje na temat wymagań i sposobu uczestnictwa w programie można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby skorzystać z programu “Mieszkanie bez wkładu własnego”, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, kandydat musi być obywatelem Polski lub cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. Następnie, nie można być właścicielem żadnego nieruchomości ani posiadać prawa do własności nieruchomości. Dodatkowo, kandydat powinien spełniać wymagania finansowe, takie jak uzyskanie wyniku dodatniego w testach na zdolność kredytową. Warto zaznaczyć, że wymagania te mogą ulec zmianie w zależności od banku i warunków rynkowych.

Ile wynosi limit ceny lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego?

Limity są zróżnicowane, dostępne na stronie – https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/zabezpieczenie-kredytu/gwarancja-wkladu-wlasnego/#c24459

Na jaki cel można przeznaczyć środki z kredytu?

Na zakup mieszkania, domu jednorodzinnego, budowe domu jednorodzinnego.

Czy mogą wziąć udział w programie osoby żyjące w konkubinacie?

Program Mieszkanie bez wkładu własnego jest skierowany do osób, które chcą zakupić swoje pierwsze mieszkanie lub budować dom. Warunkiem uczestnictwa jest brak posiadania nieruchomości na własność w momencie składania wniosku. W programie nie ma ograniczenia dotyczącego formy związku partnerskiego, jednak wszyscy współuczestniczący w zakupie muszą być pełnoletni i posiadać stałe zameldowanie na terenie Polski. W przypadku konkubinatu, aby móc skorzystać z programu, obie osoby muszą spełnić wspomniane wyżej warunki i wspólnie wnioskować o udział w programie.

Czy jest limit wieku kredytobiorcy?

Nie.

Czy mogę brać udział w programie jeśli posiadam już jeden kredyt hipoteczny?
 

Program nie uwzględnia zabezpieczenia już zaciągniętych kredytów na zakup mieszkania. Aby skorzystać z wsparcia, niezbędne jest, aby nie posiadać żadnego innego nieruchomości, z wyjątkiem rodzin z minimum dwójką dzieci.

 
Jakie banki biorą udział w programie?
  1. Alior Bank
  2. Bank Ochrony Środowiska S.A.
  3. Bank Pekao S.A.
  4. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
  5. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
  6. BPS S.A.
  7. PKO Bank Polski S.A.
  8. Santander Bank Polska S.A.
Czy obcokrajowiec może skorzystać z programu?

Możliwe jest, aby również obcokrajowcy otrzymali gwarantowany kredyt mieszkaniowy, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustawie. Osoby prowadzące gospodarstwo domowe poza Polską, ale wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, mogą wspólnie ubiegać się o kredyt. Z kolei, obcokrajowiec prowadzący gospodarstwo domowe na terytorium RP, może samodzielnie uzyskać kredyt. Jednak korzystanie z opcji spłat rodzinnych jest możliwe tylko wtedy, gdy osoba ubiegająca się o kredyt prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium RP i nie posiada innego mieszkania niż to, które zostanie nabyte lub wybudowane z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Czy program obejmuje również kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednorodzinnego?

Tak. W ustawie znajduje się zapis, że gwarantowany kredyt może być udzielony m.in. na pokrycie kosztów związanych z budową domu oraz zakupem działki pod budowę.

Czy istnieje limit powierzchni nabywanego mieszkania?

Nie,

Czy gwarancja jest płatna?

Tak. Prowizja za udzielenie gwarancji wynosi 1 proc. kwoty gwarancji.

Czy mogę skorzystać ze spłaty rodzinnej?

Można skorzystać ze spłaty rodzinnej, jeśli w trakcie spłaty kredytu, rodzina powiększyła się o kolejne dziecko. W takim przypadku Bank Gospodarstwa Krajowego może wypłacić na zlecenie kredytobiorcy określoną kwotę w związku z urodzeniem kolejnego dziecka – 20 tys. zł przy urodzeniu drugiego dziecka lub 60 tys. zł przy urodzeniu trzeciego i każdego kolejnego. Warunkiem jest brak posiadania przez kredytobiorcę (lub członków jego gospodarstwa domowego) innego mieszkania niż to, które zostało nabyte za pomocą gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.