Regulamin konkursu pod nazwą ” ZWROT ZA WYCENĘ

 

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest firma iHipoteczny z siedzibą przy ul. Woronicza 33 w Warszawie identyfikującą się numerem NIP 8151780419 , REGON 181133597, dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 5 lutego 2024 r. godz. 19:00 a kończy się dnia 29 lutego 2024 o godz. 0:00 czasu polskiego.

  §
  2. Uczestnicy i zasady Konkursu
  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
  2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
   1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
   2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   3. poprawnie wypełni formularz kontaktowy na stronie Organizatora.
  3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
  4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osó
  5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wypełni formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://ihipoteczny.pl/konsultacje-kredytowe/
   W przypadku podania przez Uczestnika niewystarczającej ilości danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) w/w formularzu Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i uznania go za nieprawidłowe.
  6. 10 (słownie: dziesięciu) pierwszych Uczestników, którzy poprawnie wypełnią formularz kontaktowy w czasie trwania konkursu a później spełnią jego pozostałe postanowienia wygra zwrot kosztów wyceny nieruchomości.
  7. Warunkiem wygranej w konkursie jest uruchomienie kredytu hipotecznego za pośrednictwem Agenta Pośrednika Kredytu Hipotecznego (Organizatora) konkursu zgodnie z podstawa prawna do końca 2024 r. a następnie skuteczne wypłacenie kredytu do 31.12.2024 r.
  8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

   

   

  §3 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

  1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  2. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 05.03.2024 r.
  3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy na dane podane w formularzu kontaktowym.
  4. W przypadku nie wzięcia kredytu hipotecznego za pośrednictwem Agenta Pośrednika Kredytu Hipotecznego (Organizatora) do dnia 31.12.2024 r. przez Zwycięzcę, a następnie jego wypłaty do dnia 31.12.2024 r. Nagroda przepada i Uczestnik nie ma możliwości dochodzenia roszczeń z jej tytułu.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu w tym niedotrzymania wymienionych w Regulaminie terminów.
  6. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za numer konta wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości e-mail na adres kontakt@ihipoteczny.pl przesłany w terminie 7 dni od dnia wypłacenia kredytu hipotecznego Zwycięzcy. Nagroda zostanie wypłacona przez Organizatora w przeciągu 30 dni od spełnienia wszystkich wymogów zawartych w Regulaminie.
  7. Podstawą do wypłaty Nagrody jest faktura/paragon kosztu wyceny nieruchomości przesłany do Organizatora najpóźniej w dniu wypłaty kredytu hipotecznego.
  8. Nagroda obejmuje tylko i wyłącznie zwrot kosztu za wycenę nieruchomości kredytowanej za pośrednictwem Agenta Pośrednika Kredytu Hipotecznego (Organizatora) w ramach niniejszego Regulaminu.
  9. Fundatorem Nagród jest Organizator.
  10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
  11. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
  12. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

   

   

  §5. Dane Osobowe

   1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Woronicza 33D/115, 02-640 Warszawa oraz na adres e-mail kontakt@ihipoteczny.pl
   2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
   3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
   5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
   6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
   7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@ihipoteczny.pl
   8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
   9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

                                                                                                                                    §
    6. Reklamacje

    1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Zwrot za wycenę na adres e-mail kontakt@ihipoteczny.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Woronicza 33D/115, 02-640 Warszawa związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
    2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
    3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
    4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

    

   §7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

    

   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.
   2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
   3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
   4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://ihipoteczny.pl/regulamin-konkursu i w siedzibie Organizatora.
   5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
   6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
   7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Youtube ani z nim związana.
   8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Youtube z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
   9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.