REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia ogólne.

 

1.1 Sklep internetowy iHipoteczny prowadzony pod adresem: https://ihipoteczny.pl/sklep jest prowadzony przez firmę Marcin Babiarz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach Gospodarczych pod numerem NIP 8151780419, REGON 181133597.

1.2 Niniejszy regulamin określa zasady i proces zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość.

1.3 Założenie Konta lub złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Definicje.

 

2.1 Klient- pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2 Produkt – usługa lub treść cyfrowa w rozumieniu z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.

2.3 Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.

2.4 Regulamin – Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.

2.5 Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://ihipoteczny.pl/sklep za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.

2.6 Sprzedawca – Marcin Babiarz prowadzący firmę pod nazwą Marcin Babiarz, ul. Woronicza 33D/115, 02-640 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach Gospodarczych pod numerem NIP 8151780419, REGON 181133597.

2.7 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta za pośrednictwem Sklepu.

2.8 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z  wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz zorganizowanego systemu transakcyjnego.

2.9 Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem niniejszego sklepu oraz akceptacją jego treści.

3. Formy płatności

 

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

3.1 Płatność online – przedpłata online przelewem bankowym, kartą Visa, Mastercard lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, kod pocztowy: 60-166, KRS: 0000274399.

4. Zawarcie umowy sprzedaży

 

4.1 Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu https://ihipoteczny.pl/sklep, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

4.2 W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:

  • dodania Towaru do koszyka,
  • wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
  • podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,
  • wskazania danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
  • wybór formy płatności,
  • akceptacja Regulaminu sklepu,
  • potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.

Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.

Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

5. Termin realizacji i dostawa towaru.

 

5.1 Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.

5.2 Przy płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5.3 Realizacja dostawy Towaru odbywa się tylko w formie elektronicznej.

5.4 Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Prawo do odstąpienia od umowy.

 

6.1 Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.

6.2 Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu objęcia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w posiadanie Towaru.

6.3 Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres e-mail: kontakt@ihipoteczny.pl.

6.4 Wyjątki od odstąpienia od umowy:

a) świadczenie usług – jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

b) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

c) dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedający zwróci środki na konto wskazane przez Klienta.

7. Reklamacje i gwarancja

 

7.1 Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

7.2 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

7.3 Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

7.4 Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

7.5 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.6 Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

8. Własność intelektualna

 

8.1 Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy.

8.2 Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

8.3 W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

8.4 Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego naruszyciela karę umowną w wysokości 20 000 zł.

9. Ochrona danych osobowych.

 

9.1 Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

9.2 Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://ihipoteczny.pl/polityka-prywatnosci

9.3 Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich zmieniania.

9.4 Administrator udostępnia te dane operatorowi płatności tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy Sprzedaży.

9.5 Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z:

  • składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,
  • dokonaniem oceny Sklepu, Produktu lub Towaru,
  • kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.

10. Opinie o sklepie internetowym https://ihipoteczny.pl/sklep

 

10.1 Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

10.2 Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

10.3 Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

10.4 Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz dowolnie wybranej przez Sprzedawcę platformie.

10.5 Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

10.6 Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

10.7 Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

11. Postanowienia końcowe

 

11.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

11.2 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.

11.3 Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

11.4 Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

11.5 Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem 03.11.2022 r.

11.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

11.7 Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.

11.8 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.